Damdamin Set A

Tukuyin ang damdamin ng tauhan batay sa kanyang pahayag o kilos.  Isulat ang titik lamang.

Click here to print -> Damdamin

You might also like:

Speak Your Mind

*