Sanhi at Bunga – Set C

Panuto:  Lagyan ng S sa patlang kapag ang mga salitang nakasalungguhit ay sanhi at B kapag ito ay bunga.

Click here to print -> Sanhi at Bunga - Set C