Panghalip Panao Isahan at Maramihan Set B

Isulat ang nararapat na panghalip panao ayon sa pangungusap.

Click here to print -> Panghalip Panao – Set B

Panghalip Panao Isahan at Maramihan Set A

Salungguhitan ang angkop na panghalip panao (kami, kayo, sila) ayon sa pangungusap.

Click here to print -> Panghalip Panao – Set A

Kami, Kayo, Sila

Download
Downloaded 3438 times