Alpabeto – Paalpabeto Hanggang 2nd Titik

Ayusin nang paalpabeto ang mga salita hanggang sa ikalawang titik.  Isulat ang bilang 1-5 sa patlang.

To print or download click here -> Alpabeto-Ayusin ang Pagkasunod-sunod-2nd Titik