Pang-abay na Pamaraan

Piliin mula sa kahon ang nararapat na pang-abay na pamaraan na angkop sa pangungusap.  Isulat ang titik lamang. (15 items)

Click here to print -> Pang-abay na Pamaraan1