Payak na Anyo ng Salita Worksheet

Lagyan ng tsek kung ang salita ay payak at ekis kung hindi.(10 items)

Isulat ang payak na anyo ng mga sumusunod na salita. (10 items)

Isulat ang salitang bubuo sa pangungusap.(5 items)

Click here to print -> [Read more...]