Ordinal na Bilang

Tukuyin ang bilang ordinal sa sumusunod.  Bilugan ang tamang letra ng sagot.

Click here to print -> Ordinal na Bilang

 

Speak Your Mind

*