Pangngalan – Pagkilala sa Pangngalan

Lagyan ng tsek ang pangngalan at ekis ang salitang hindi pangngalan.

Bilugan ang pangalan sa pangungusap.  Isulat ang T kung tao, H kung hayop, B kung bagay at P kung pook ang kategorya.

Click here to print -> Pangngalan - Pagkilala sa Pangngalan

Speak Your Mind

*