Sanhi at Bunga – Set A

Basahin mabuti ang pangungusap.  Markahan ng S kung ito ay Sanhi at B kung ito ay bunga.

Click here to print -> Sanhi at Bunga - Set A

Comments

  1. jimboy victorio says

    Good job 🙂

Speak Your Mind

*