Alpabeto – Paalpabeto Hanggang 2-3 Titik

Ayusin nang paalpabeto ang mga salita.  Isulat ang bilang 1-5 sa patlang.

To print or download click here -> Alpabeto-Ayusin ang Pagkasunod-sunod 2nd and 3rd Titik