Bantas

Lagyan ng wastong bantas ang mga sumusunod na pangungusap. (20 items)

Click here to print -> Bantas