Sanhi at Bunga – Set A

Basahin mabuti ang pangungusap.  Markahan ng S kung ito ay Sanhi at B kung ito ay bunga.

Click here to print -> Sanhi at Bunga - Set A

Pang-uring Pamilang – Set A

Tignan ang pagkakaayos ng mga lugar.   Isulat ang nararapat na pang-uring pamilang ayon sa panaklong. (7 items)

Isulat ang T kapag ang pamilang ay tambilang, S kapag ang pamilang ay salitang bilang at O kapag ang pamilang ay ordinal. (8 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang-Set A

Pang-angkop

Pang-Angkop

Pang-abay na Panlunan

{filelink=29}

Pang-abay na Pamanahon

{filelink=27}

Panghalip Panao Isahan at Maramihan Set B

Isulat ang nararapat na panghalip panao ayon sa pangungusap.

Click here to print -> Panghalip Panao - Set B

Pangungusap – Mga Uri ng Pangungusap Worksheet -Set A

Isulat sa patlang and PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PD kung padamdam, PU kung pautos at PK kung pakiusap. (15 items)

Isulat rin ang nararapat na bantas pagkatapos ng pangungusap.

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set A

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set A (same as above)

Click here to print ->

Payak na Anyo ng Salita Worksheet

Lagyan ng tsek kung ang salita ay payak at ekis kung hindi.(10 items)

Isulat ang payak na anyo ng mga sumusunod na salita. (10 items)

Isulat ang salitang bubuo sa pangungusap.(5 items)

Click here to print -> [Read more...]

Panghalip Panao Isahan at Maramihan Set A

Salungguhitan ang angkop na panghalip panao (kami, kayo, sila) ayon sa pangungusap.

Click here to print -> Panghalip Panao - Set A

Kasingkahulugan at Kasalungat (Set B)

Lagyan ng tsek   ang patlang kung ang partisan ay magkasingkahulugan at lagyan ng X kung ito ay magkasalungat.

Click here to print -> Kasingkahulugan at Kasalungat Set B

Panghalip Pamatlig Panlunan at Pambagay

Bilugan ang panghalip pamatlig na naaayon sa pangungusap. (16 Items)

Mga Panghalip - Ito, Iyon, Iyan, Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon

Click here to print -> Panghalip Pamatlig – Panlunan at Pambagay

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A)

Bilugan ang tamang pang-uri para sa kaantasang ipinahihiwatig sa pangungusap (10 items)

Click here to print -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set A

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set A

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Kids' Worksheets!

TheGoMom signature

 

 

 

Pang-abay na Pamaraan

Piliin mula sa kahon ang nararapat na pang-abay na pamaraan na angkop sa pangungusap.  Isulat ang titik lamang. (15 items)

Click here to print -> Pang-abay na Pamaraan1

Ordinal na Bilang

Tukuyin ang bilang ordinal sa sumusunod.  Bilugan ang tamang letra ng sagot.

Click here to print -> Ordinal na Bilang

 

Pangungusap at Parirala (3 Worksheets)

Tukuyin ang pangungusap at parirala.   Sumulat ng pangungusap at parirala base sa guhit.

To print or download click here -> Pangungusap at Parirala (3 worksheets)