Kailanan ng Pangngalan – Isahan, Dalawahan, Maramihan (Set B)

Punan ang tsart ng pangngalan na isahan, dalawahan o maramihan.

Click here to print -> Kailanan ng Pangalan (Set B)

Kailanan ng Pangngalan – Isahan, Dalawahan, Maramihan

Bilugan ang 1 kung isahan ang kailanan ng pangngalang nakasalunguhit, 2 kung dalawahan at 3 kung maramihan.

Click here to print -> Kailanan ng Pangngaalan