Panghalip Panao Isahan at Maramihan Set B

Isulat ang nararapat na panghalip panao ayon sa pangungusap.

Click here to print -> Panghalip Panao - Set B

Panghalip Panao Isahan at Maramihan Set A

Salungguhitan ang angkop na panghalip panao (kami, kayo, sila) ayon sa pangungusap.

Click here to print -> Panghalip Panao - Set A

Kami, Kayo, Sila

{filelink=39}