Kasingkahulugan at Kasalungat (Set C)

Isulat ang kasingkahulugan ng salitang nakasalungguhit upang mabuo ang pangungusap.

Isulat ang kasalungat ng salitang nakasalungguhit upang mabuo ang pangungusap.

Click here to print -> Kasingkahulugan at Kasalungat Set C

Kasingkahulugan at Kasalungat (Set B)

Lagyan ng tsek   ang patlang kung ang partisan ay magkasingkahulugan at lagyan ng X kung ito ay magkasalungat.

Click here to print -> Kasingkahulugan at Kasalungat Set B

Kasingkahulugan at Kasalungat (Set A)

Lagyan ng tsek   ang patlang kung ang partisan ay magkasingkahulugan at lagyan ng X kung ito ay magkasalungat.

Click here to print -> Kasingkahulugan at Kasalungat Set A