Katotohanan o Opinyon

Isulat ang K kung katotohan at O kung opinyon ang pahayag sa bawat bilang.

Click here to print -> Katotohonan o Opinyon