Panlapi at Salitang Ugat – Set C

Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set C

Panlapi at Salitang Ugat – Set B

Bilugan ang panlapi sa salita.  Isulat sa patlang ang U kung unlapi, G kung gitlapi at H kung  hulapi.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set B

Panlapi at Salitang Ugat – Set A

Bilugan ang panlapi sa salita.  Isulat sa patlang ang U kung unlapi, G kung gitlapi at H kung  hulapi.

Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set A