Pang-uri na Panlarawan – Set B

Isulat ang angkop na pang-uring panlarawan sa patlang upang mabuo ang bawat pangungusap.  Piliin ang sagot sa kahon.(10 items)

Click here to print -> Pang-uri na Panlarawan - Set B

Pang-uri na Panlarawan – Set A

Isulat ang angkop na pang-uring panlarawan sa patlang upang mabuo ang bawat pangungusap.  Piliin ang sagot sa kahon.(12 items)

Click here to print -> Pang-uri na Panlarawan - Set A