Pang-uri vs. Pang-abay Worksheet

Basahin ang pangungusap isulat ang PUĀ  kung ang salitang nakasalungguhit ay Pang-uri at PA kung ito ay pang-abay.

Bilugan ang pangalan / panghalip / pandiwang tinutukoy ng salitang nakasalungghuit.

Click here to print -> Pang-uri vs Pang-abay