Pangatnig Worksheet Set D

Bumuo ng pangungusap ayon sa pangatnig na naka tala.  Gamitin lamang ang iisang paksa.

Paksa: Mamili LARO o ARAL

Click here to print -> Pangatnig Set D

Pangatnig Worksheet Set C

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon.

Click here to print -> Pangatnig Set C

Pangatnig Worksheet Set B

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon.

Click here to print -> Pangatnig Set B

Pangatnig Worksheet Set A

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon.

Click here to print -> Pangatnig Set A