Kasingkahulugan at Kasalungat (Set B)

Lagyan ng tsek   ang patlang kung ang partisan ay magkasingkahulugan at lagyan ng X kung ito ay magkasalungat.

Click here to print -> Kasingkahulugan at Kasalungat Set B

Speak Your Mind

*